header banner

Reflekta riktar sig till dig som jobbar med utveckling tillsammans med andra

Reflekta erbjuder dig facili­tering, ut­bild­ning och projekt­led­ning som gyn­nar ert gemen­samma arbete att upp­nå mål och resul­tat. Faci­li­tering be­tyder ”att göra lät­tare eller mindre svårt”. Du har visio­nen för arbetet. Med känsla för både helhet och de­taljer ger Reflekta arbetet den struk­tur som be­hövs så att ni når era mål.

Verksamheter har alltid varit i behov av lösningar; nya idéer kring gamla problem, genomförandeplaner och metoder att skapa engagemang och samstämmighet. Som facilitator ansvarar Reflekta för att du och din grupp har den struktur ni behöver för att åstadkomma de resultat ni eftersträvar. 

Facilitatorrollen är alltid neutral i förhållande till sakfrågan. De grundläggande värderingarna i arbetet är dock avgörande: jämlikhet, respekt och intresse för deltagarnas olika perspektiv och erfarenheter. Likaså övertygelsen att en bra lösning är beroende av allas medverkan.

Individ, grupp och verksamhet är kommunicerande kärl. Reflekta erbjuder struktur för er att söka utvecklingsvägar och lösningar inför framtiden om vad ni ska jobba med och hur ni ska jobba tillsammans. Välkommen att pröva oss – så får du uppleva energin av utveckling. 

Reflektas uppdragsgivare finns inom offentlig sektor, inom föreningsliv, akademi och näringsliv

Uppdragen finns inom samhällsplanering och platsutveckling; inom bostadssektorn, energi- och miljösektorn, teknik- och trafiksektorn, kultursektorn, byggsektorn, arbetsmarknadssektorn, inom folkhälsoarbete samt inom natur- och kultursektorn. Läs mer >>

Uppdragen har genom åren involverat barn, ungdomar, vuxna, offentliga tjänstepersoner, företagare, politiker, föreningsliv, medborgare och forskare.

Alla uppdrag har det gemensamt att de består av individer, grupper och verksamheter som strävar efter ett utvecklat samarbete internt och externt. Bakgrunden är inte sällan ett behov att möta de komplexa samhällsutmaningar som påverkar verksamheten för att bättre uppnå verksamhetens mål. Här är några exempel på uppdrag:

Dialog för naturvård – en satsning på kompetensutveckling på uppdrag av Naturvårdsverket med fokus på den moderna rollen som tjänsteperson och på dialogkompetens. Satsningen innehåller kurser på olika nivåer samt en serie filmer. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Processtöd för utveckling av Hvens natur- och kulturmiljö – ett samverkansarbete mellan Hvens byalag, Landskrona kommun, Länsstyrelsen Skåne samt Region Skåne för att skapa ett idéburet-offentligt-partnerskap (IOP) med syfte att återskapa en bygd med betande kor på ön Ven. Läs mer om processen i SvD

Verksamhetsutveckling och grupputveckling – implementering av SPECTRUM 5.0 – En standard för samlingsförvaltning. Då medarbetarna själva samt tillsammans över enhetsgränser, ges chans att göra ett nytt styrsystem till sitt, kan de till fullo ta ansvar för att det fungerar på ett för helheten konstruktivt sätt. Läs mer om Spectrum 5.0

Några röster om Reflekta

Tack för en väldigt bra kurs, både grund- och fortsättningskursen var väldigt, väldigt bra. Och en stor eloge till både Anna och Karin för den fantastiska kunskap ni har. 
– Annelie Olsson, Lst Halland

Anna tar fram individens potential och konkretiserar en fungerande dialog mellan olika individer och grupper och driver på ett mycket strukturerat sätt processen framåt.
– Karin Hammarlund, utvecklingsledare, Ramböll AB

Reflekta och Anna Ranger tillför mycket input kring hur vi kan utveckla vårt demokratiarbete på ett systematiskt sätt och så att vi kan nå nya grupper i samhället.
– Johan Lidmark, enhetschef Region Skåne

Böcker

Välkommen att del av följande böcker!

Reflekta och vi som arbetar här

Reflekta startades av Anna Ranger 2012 som ett svar på ökade behov av innovation och samverkan inom samhällets olika arbetsprocesser. Inte sällan är utgångspunkten en komplex samhällsutmaning som flera olika aktörer ser behov av att hantera på ett mer ändamålsenligt sätt.

Reflekta utgår i allt sitt arbete från tanken om ett dialogbaserat arbetssätt samt en pedagogiskt grundsyn där din egen erfarenhet är utgångspunkten.

Reflekta har i sitt nätverk en bredd av erfarna konsulter från skilda kunskapsfält. Det ger flexibilitet att stödja dig som kund även med större och mer komplexa uppdrag. Reflektas konsulter arbetar på vetenskaplig grund utifrån forskning om komplexa samhällsutmaningar, förändringsledning, lärande och vuxenutveckling. Kärnan i verksamheten utgörs av:

Välkommen att kontakta oss – ingen fråga är för stor eller för liten!