header banner

Dialogbaserat arbetssätt

Vi behöver ett dialogbaserat arbetssätt för att hantera komplexa samhällsutmaningar och bygga ett starkt samhällskontrakt. Reflektas dialogbaserade arbetssätt innebär att vi väljer metod utifrån en genomförd analys av den aktuella situationen. Viktiga faktorer att analysera är bland annat kunskapstyper, maktrelationer, rollfördelning, parternas gemensamma historia och konfliktpotential. Med ett dialogbaserat arbetssätt utvecklar vi tillit oss emellan och resiliens inför samhälleliga påfrestningar.

Dialogbaserat arbetssätt är en metodik. Metodik avgör varför vi väljer ett visst arbetssätt och en viss metod. En metodik utgår från specifika premisser.

Reflektas premisser för ett dialogbaserat arbetssätt:

MÄNNISKOSYN

Engagemang för välbefinnande – eget såväl som andras – är en naturlig del av att vara människa. Det är i interaktion med andra som individen utvecklas som människa och samhällsvarelse.

KUNSKAPSSYN

Kunskap skapas på olika sätt i olika sammanhang. Ett kvalitativt arbetssätt är ett bra komplement till det vi kan mäta kvantitativt.

SAMHÄLLSSYN

Det representativa demokratiska systemet är grundläggande för ett jämlikt samhälle och värt att vårda. Men det representativa systemet har också brister som visar sig i ”för lite engagemang” och ”för mycket stuprör”. Vi måste utveckla fler sätt att arbeta som berikar kunskapsbasen i vårt arbete, är inkluderande och upplevs angelägna.

I ett dialogbaserat arbetssätt väljer vi arbetsmetoder som utvecklar vår gemensamma förståelse för sakfrågan och samtidigt utvecklar en fördjupad relation och tillit oss emellan. Vi väljer metod utifrån en analys av konfliktpotentialen som präglar den aktuella situationen. Saknar vi en metod så uppfinner vi den utifrån den behovsanalys vi gjort. Ett dialogbaserat arbetssätt innebär en kreativ hållning för att skapa lärande och tillit mellan dem som berörs av sakfrågan.