header banner

Grundkurs – Lästips för dig som vill veta mer

Tips när du läser

Samla ord! Vilka ord/begrepp/fraser i materialet tycker du ”hör till” (eller kan förtydliga/fördjupa) kunskapsfältet ett dialogbaserat arbetssätt?

Kasta gärna ut ett ganska brett och djupt associationsnät. Fånga in de ord du uppfattar som helt grundläggande, så väl som de ord som är mer perifera, i det kunskapsfält som kan kallas ett dialogbaserat arbetssätt.

Ett urval av böcker, webbsidor och filmer

Metoder för möten

Ranger, Anna & Westerberg, Karin. (2004). Metoder för möten. Malmö: Miljöförvaltningen. Beskrivning: Tillsammans med Karin Westerberg har Anna Ranger skrivit en handbok som beskriver vad ett faciliterande ledarskap innebär i praktiken. Boken ger också handfasta tips och råd hur du själv utvecklar din förmåga som facilitator av möten och samverkansprocesser. Boken går att köpa till självkostnadspris genom Miljöförvaltningen i Malmö Stad eller laddas ned (pdf).


Ranger, Anna. (2007). Plan och process: handbok i dialoginriktad planering. Malmö: Länsstyrelsen i Skåne län. Beskrivning: Detta kan vara en bra text att börja med, eftersom den kortfattat och grundläggande introducerar både de samhällsförändringar som lett fram till behovet av ett mer dialogbaserat sätt och vad ett sådant arbetssätt kan innebära. Ladda ner handboken här (pdf)


Westin, Martin, Calderon, Camilo & Hellquist, Alexander. (2016). Att leda samverkan: en handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar. Lund: Media-Tryck. Beskrivning: Boken är skriven av tre forskare vid Uppsala universitet, och presenterar IBA-metodiken. IBA (The Inquiry Based Approach) är ett arbetssätt för att i samverkan och dialog hantera komplexa samhällsutmaningar. Ladda ner IBA-handboken här (pdf)


Abrahamsson, Hans. (2016). Vår tids stora samhällsomdaning: en forskningsessä om politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. Beskrivning: Hans Abrahamsson är docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Under flera år har han utforskat de stora samhällsomdaningar som Sverige genomgått de senaste årtiondena. Här beskriver han dessa samhällsomdaningar och vilka effekter de fått på myndigheter, politik och medborgardeltagande. Ladda ner essän här(pdf). Om du hellre vill lyssna på Hans Abrahamsson när han berättar om rapporten och dess innehåll, finns en föreläsning att titta på via SKL:s hemsida.


Jordan, Thomas & Andersson, Pia. (2010). Att hantera de svårlösta samhällsfrågorna: en tankeskrift från Tryggare och mänskligare Göteborg. Göteborg: Tryggare och mänskligare Göteborg. Beskrivning: Skriften är skriven för Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och mänskligare Göteborg, och rör sig därmed inom ett annat kompetensfält än naturvård. Samtidigt finns här intressanta perspektiv på hur de stora samhällsutmaningarna kan bearbetas genom dialogskapande, lyssnande och konflikthantering, perspektiv som kan inspirera till dialogbaserade arbetssätt också inom naturvården. Liksom naturvården omfattar trygghetsskapande och brottförebyggande arbete en mängd aktörer, potentiella konfliktområden och komplexa problem och lösningar. Ladda ner tankeskriften här (pdf).


Lindberg, Malin. (2017). Promoting and sustaining rural social innovation. European Public & Social Innovation Review. 2(2): 48-60. Beskrivning: I den här artikeln diskuteras social innovation som ett nytt arbetssätt för att skapa dialog och gemensam utveckling på landsbygden. Vad kan vi lära av processer som är designade för gemensam, social innovation? På vilket sätt kan social innovation koppla an till ett dialogbaserat, gemensamt lärande på landsbygden? Artikeln bygger på en fallstudie av arbetet med EU-programmet ”Social empowerment in rural areas” (SEMPRE) på den svenska landsbygden. Hämta artikeln här (pdf).


Herlitz, U. & Arén, H. (2017). Den första samhällsnivån: lokal demokrati, planering och finansiering för en hållbar utveckling. Stockholm: Hela Sverige ska leva. Beskrivning: Statliga och regionala naturvårdande insatser påverkar och påverkas av andra förändringsprocesser på landsbygden. Motstånd och stöd för sådana insatser utvecklas i en lokal kontext, där andra processer pågår samtidigt. I den här boken presenterar och diskuterar kulturgeografen Ulla Herlitz och arkitekten Hans Arén, en modell för hur lokal landsbygdsutveckling skulle kunna gå till, organiseras och finansieras. I vilken mån kan naturvårdande insatser ge stöd åt, eller stödjas av, andra lokala förändringsprocesser? Kapitel 1, 2, 3, 5, 7, 9 och 10 beskriver hur lokal utveckling skulle kunna organiseras, medan kapitlen 4, 6 och 8 ger konkreta exempel. Boken kan laddas ner här (pdf)


Jordan, Thomas. (2002). Konflikters eskalation (en introduktion till konflikttrappan). Göteborg: Göteborgs universitet. Beskrivning: I den här texten, skriven av docent Thomas Jordan vid Göteborgs universitet, beskrivs den så kallade ”konflikttrappan”. Konflikttrappan är en modell utvecklad av Friedrich Glasl. Genom att intervjua parter i olika konflikter om konflikters upptrappning och vändpunkter, utvecklade Glasl en modell för hur konflikter trappas upp (men också därmed man trappas ned). Texten kan läsas här


Jordan, Thomas (2015) Konfliktkunskap för rovdjursförvaltningen. Naturvårdsverket, rapport 6674, maj 2015. Beskrivning: Denna rapport är en introduktion till konflikthantering och behandlar konflikter, konflikthantering och konfliktförebyggande åtgärder inom rovdjursförvaltningen. Det är en kunskapsöversikt som kan bidra till reflektion och som kan öka förståelsen för konflikternas egenskaper. Rapporten kan också vara ett stöd i att undersöka vilka strategier och åtgärder som kan bidra till att berörda myndigheter kan utveckla en så professionell hantering av konflikterna som möjligt. Rapporten kan laddas ner här (pdf)


Hallgren, Lars & Ljung, Magnus (2005) Miljökommunikation. Studentlitteratur. Beskrivning: Boken lyfter fram att kommunikation är en väsentlig del i hanteringen av miljöfrågor och naturresurser. Boken ger exempel på olika typer av situationer, inte minst situationer som förändras snabbt vilket kan kräva ett agerande utan fullständig överblick över situationen. Utgångspunkten i de resonemang som förs fram, är behovet av att skapa förutsättningar för gemensamma initiativ, trots tillsynes oförenliga intressen och underliggande konflikter. Boken finns att köpa på tex Bokus eller Adlibris.


Effektiva samverkansprocesser – hur når vi dit? SLU och Umeå Universitet (Future Forest) har gjort en 12 min lång film om samverkansprocesser inom skogsområdet. Titta på filmen här


Jansson, Tomas & Ljung, Lennart (2011) Individer, grupper och ledarskap i projekt. Studentlitteratur. Beskrivning: Att kunna samarbeta med människor från olika verksamheter och organisationer, med olika kompetenser, mål och förutsättningar, är en viktig del i samverkansarbete. I den här boken beskrivs vad som händer i det första mötet med andar och hur samarbetsformer och lärstilar skapar en gruppdynamik som leder gruppen framåt. Boken skapar förståelse för hur konflikter uppstår och hanteras och hur man gör för att kunna ta upp och reagera på varandras beteenden och hur man leder andra. Boken finns att köpa på tex Bokus eller Adlibris.


Bornemark, Jonna (2018) Det omätbaras renässans. Volante. Beskrivning: Jonna Bornemark är kunskapsfilosof och forskar om hur vårt nutida samhälle, pga av det styrsystem som kallas new public management, har medför att professionellt omdöme och eftertanke fasas ut i de samhällsförvaltande arbetsuppgifterna. Boken är en filosofisk kritik mot samtidens mätbarhetssamhälle och ger insikter om hur skilda sätt att se på, och värdera kunskap, kan innebära en mer hållbar utveckling både på samhällsnivå och individnivå. Köp boken på tex Adlibris eller Bokus.