Uppdrag

Reflekta arbetar på uppdrag av föreningsliv, offentlig sektor, universitet och näringsliv. Alla uppdrag med det gemensamt att de består av individer, grupper och verksamheter som strävar efter ett utvecklat samarbete för att uppnå förbättrade resultat.

Uppdragen finns inom stadsplanering och landsbygdsutveckling; inom intern verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och ledarskapsutveckling; inom bostadssektorn, energi- och miljösektorn, teknik- och trafiksektorn, kultursektorn, byggsektorn och arbetsmarknadssektorn.

Projekten har involverat barn, ungdomar och vuxna, tjänstemän, brukare, företagare, politiker och medborgare.

Uppdragsgivare i bokstavsordning:

Aalto Camp for Societal Innovation i samarbete med Malmö högskola: Workshop facilitator for a one week international camp on Social Innovation

Borlänge kommun: Planering och genomförande av förvaltningsövergripande workshop inom ramen för förstudie om utbyggnad av skolor och bostäder.

Coompanion Kooperativ Utveckling i samverkan med Region Skåne, Mötesplats Social Innovation mfl: Social innovation Skåne, ett treårigt EU-projekt. Processtöd för styrgruppen.

ECOMM (European Conference on Mobility Management): Planering och genomförande av scenarioworkshop på temat Meeting the Needs of a Shifting Demographic.

Energikontoret Skåne: Facilitering av kontorets arbete för att utveckla de interna rutinerna i samband med uppstart och drift av en mängd större utvecklingsprojekt.

Energikontoret Östergötland: Utveckling av interna uppföljningssystem för att redovisa förbrukning av projektmedel.

Folkuniversitetet: Utbildning i lokalt ledarskap och landsbygdsutveckling.

Friendly Development Group: Facilitering av tre heldagar med fokus på verksamhetens och personalgruppens utveckling.

Frivilligcentra, Malmö: Handledning löpande i mötes- och processfacilitering i samband med projektledarens utveckling av samverkan mellan aktörer från idéburen och offentlig sektor.

Halmstads kommun: Workshop enligt metoden Framtidsverkstad.

Helsingborgshem: Utveckling av samsyn inom projektgrupp inför förändringsarbete i bostadsområde.

Hushållningssällskapet och Sveriges Lantbruksuniversitet: Handledning med fokus på processutveckling av forskningsprojekt med medverkan av avnämare/näringsliv.

ISU (dåvarande SEKUM): Planering och genomförande av en månadslång kompetensutvecklingsinsats med fokus på tjänstemannarollen och demokrati.

Karlstads Universitet: Utbildningsinsats med fokus på betydelsen av faciliterande kompetens för samverkansprojekt inom stadsbyggnad.

Kommunförbundet Skåne Nordväst: Processledning och framtagande av ansökan om EU-medel inklusive krav om etablerad samverkansmodell mellan offentlig, privat och idéburen sektor samt ett flertal kommuner.

Kreera Samhällsbyggnad: Vision 2020.

Kristianstads kommun: Projektledarhandledning med fokus på landsbygdsutveckling.

Leader Lundaland: Uppbyggnad och modellutveckling av en Nod för Lokalt Ledd Utveckling enligt Leadermetoden, en samverkansnod mellan sektorer och aktörer för utveckling av stadsnära landsbygd.

Lunds kommun, Tekniska Förvaltningen: Projektledarhandledning med fokus på Mobility Management.

Lunds kommun, Tekniska Förvaltningen: Ledarutveckling med fokus på samverkan mellan sektorer och kunskapsfält.

Lunds Universitet: Föreläsning med fokus på ett faciliterande perspektiv i yrkesrollen som ekolog.

Länsstyrelsen Skåne: Ett större projekt med fokus på faciliterande ledarskap i samband med fysisk planering. Projektet omfattade Nulägesanalys i de skånska kommunerna; Planering och genomförande av utbildningsinsatser; Planering och genomförande av regional konferens samt; Produktion av handbok.

Länsstyrelsen Dalarna: Utbildningsdag för sektionerna för Samhällsplanering, Kulturmiljö, Lantbruk och landsbygd samt Miljö och Natur med fokus på utveckling av tvärsektoriella perspektiv och arbetssätt.

Malmö Högskola, Hälsa & Samhälle: Stöd till forskare samt medverkan i konceptutveckling i samband med ansökan om medel från Vinnovas “Utmaningsdriven Innovation, steg 2”.

Malmö Högskola, Kultur & Samhälle: Under flera år återkommande utbildningsinsatser med fokus på kunskap och kompetens för ledning av medskapandeprocesser inom hållbar stadsutveckling, på grundnivå såväl som masternivå.

Malmö Högskola, Kultur & Samhälle: Utbildningsinsatser med fokus på kunskap och kompetens att styra och leda gruppdynamisk utveckling i arbetsgrupper.

Malmö Högskola, Teknik & Samhälle: Workshop med arbetsgrupp under internat, med fokus på gruppdynamik, arbetsglädje och leverans.

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation: Facilitering av förstudie för organisationsutveckling av föreningslivet i Malmö.

Malmö stad, Gatukontoret: Stöd i utveckling och uppbyggnad av enhet för brukardialog.

Malmö stad, Gatukontoret: I samband med förvaltningsöverskridande temadag om dialog, introducerande föreläsning om metodiken IBA – Inquiry Based Approach.

Malmö stad, Miljöförvaltningen: Författare och redaktör för boken Metoder för Möten, tillsammans med Karin Westerberg vid Malmö Högskola.

Malmö stad, Miljöförvaltningen: Författare och redaktör för skriften Habitat Malmö, beskrivning av olika modeller för flerpartsamverkan inom olika utvecklingsprojekt i olika stadsdelar i Malmö.

Malmö stad, Nätverket för hållbarhetssamordnare: Halvdagsworkshop på temat “Att jobba med hållbarhet”.

Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret: Oberoende analys av samverkansmodellen vid delprojektet Det Goda Samtalet i Västra Hamnen mellan Malmö stad och ett antal byggherrar inom ramen för statens och byggsektorns gemensamma utvecklingsprojekt ByggaBoDiaologen.

Miljödepartementet, Nationalkommitéen för Agenda 21 och Habitat: Föredrag om samverkansbyggd hållbar stadsutveckling.

Modell Ljungbyhed, ideell förening: Styrelse- och organisationsutveckling.

Modell Ljungbyhed, ideell förening: Styrelse- och organisationsutveckling, fortsättning.

Region Skåne, Enheten för Demokratiutveckling: Metodutveckling samt genomförande av medborgarsamtal i samband med remissen för Skånes utvecklingsstrategi.

Region Skåne, Enheten för Demokratiutveckling: Seminarium med nämnden för demokratiutveckling.

Rädda Barnen i samarbete med Region Skåne: Utveckling av modell för ökat utrymme för ungdomar inom samhällsplaneringen.

SABO – Sveriges allmännyttiga bostadsbolag i samarbete med Malmö högskola: Följeforskning inom projektet En hållbar integrationsstrategi.

Sensus Studieförbund/RGRA: Inventering och dokumentation av den projektfinansierade verksamhetens utveckling, erfarenheter och bärande arbetsrutiner, inklusive intervjuer, workshop samt framtagande av intern handbok.

Skånes Vindkraftakademi: Planering och genomförande av halvdagsseminarium för skånska aktörer verksamma inom fältet vindkraft.

SLU Alnarp, institutionsnivå: Under flera år återkommande utbildningsinsatser med fokus på kunskap och kompetens för ledning av medskapandeprocesser inom fysisk planering, på grundnivå såväl som mastersnivå.

SLU Alnarp, institutionsnivå: Utbildningsinsatser med fokus på kunskap och kompetens att styra och leda gruppdynamisk utveckling i arbetsgrupper.

SLU Alnarp, fakultetsnivå: Ett större projekt med fokus på hur kompetensfältet faciliterande kompetens och perspektiv vid fakulteten olika institutioner kan konsolideras, förtydligas och lyftas fram. Uppdraget omfattade nulägesanalys inom fakulteten, omvärldsanalys samt facilitering av medarbetarnas gemensamma arbete att ta fram en handlingsplan för ett fortsatt arbete för konsolidering.

SLU Alnarp, fakultetsnivå: Planering och facilitering av en heldag för fakultetens ledningsgrupp.

Stadsarkitektdagen, Sveriges stadsarkitekters förening: Föredrag om samverkansbyggd hållbar stadsutveckling.

Stockholms stad, kulturförvaltningen: Ledarskapsutveckling, medarbetarutveckling samt grupputveckling inklusive visionsarbete från idé till dokument, under en period av tio månader.

Up New City: Planering och genomförande av open space-workshop med ungdomar och tjänstemän.

Uppsala Universitet: Expertmedverkan i utveckling och genomförande av universitetets uppdragsutbildning “Att leda samverkan. Introduktion till metodiken Inquiry Based Approach”.

Uppsala  Universitet: IBA-handboken “Att leda samverkan”; översättning från engelska, ansvarig för bearbetning av innehåll samt utformning.

Vellinge kommun, Trelleborg kommun, Svedala kommun, Skurups kommun: Facilitering och framtagande av ansökan om EU-medel inklusive krav om etablerad samverkansmodell mellan offentlig, privat och idéburen sektor på mellankommunal nivå.

Värpinge Agroinkubator, Lund: Projektledning och facilitering av förstudien inför en treårig projektansökan. Ett partnerskap bestående av Lunds kommun, FINSAM Lund, Fontänhuset, Röda Korset samt lantbrukare.

Värpinge Grön LivsCultur (SVB): Processledare för flerårig process med fokus på utveckling av en affärsmodell för ett arbetsintegrerande socialt företag där odling kan användas som aktivitet för att öka förutsättningarna för delaktighet i samhället och integration på arbetsmarknaden. Projektet är metodutvecklande med fokus på hur strukturer för varaktig samverkan kan utvecklas mellan privata företagare (lantbrukare), idéburna sektorns aktörer, samt kommunala aktörer.