Delaktighet och energi

Vi pratar ofta om betydelsen av delaktighet och dialog. Men varför tycker vi att det är viktigt med dialog? Att tala sig varm för dialog kan ha olika utgångspunkter:

Man kan ha en normativ utgångspunkt. Då stödjer man sig på demokratiska värden och mänskliga rättigheter: Av principiella skäl har alla rätt att göra sin röst hörd och delge sina åsikter. – Men vad ska vi göra med alla åsikter till sen då?

Man kan ha en instrumentell utgångspunkt. Då stödjer man sig på övertygelsen att kvaliteten på de beslut som tas ökar om de föregås av att alla fakta har kommit på bordet. Vi skickar utredningar på remiss mellan oss. – Vi skapar kompromisser ur minsta gemensamma nämnare.

Man kan ha en substantiell utgångspunkt. Då stödjer man sig på övertygelsen att själva utbytet av erfarenheter i dialogen skapar nya kvaliteter, tex så att nya idéer uppstår, och att ökad delaktighet och därmed engagemang uppstår. – När vi ”försätter oss i dialog” uppstår tankeutveckling och vi kan skapa oss en gemensam och vidgad förståelse för situationen och därmed också hur den bäst kan bemötas, tillsammans eller genom separata men samstämda initiativ. Vi skapar konsensus och delaktighet.

“Människor längtar efter allvar. De längtar efter att deras allvar ska tas i bruk. Ledarskap handlar om att möta människors allvar och om att våga ta det i bruk.”

Lennart Hjulström